บริษัท ดีทูไอเดีย จำกัด บริการผลิตสื่ออีเลิร์นนิงให้กับหน่วยงานองค์กร เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัยและบริษัทขนาดใหญ่ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง


บริษัท ดีทูไอเดีย จำกัด
          เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐในการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งในการพํฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารที่บูรณาการความรู้ใหม่ๆ และสามารถจัดการศึกษาที่ดีให้กับเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งต้องมีการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และจัดการสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น บริษัทจึงเสนอทางเลือกใหม่ทางด้านสื่อการเรียนการสอนเพื่อเป้นการเปิดโลกทัศน์ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยการนำเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
"ดีทูไอเดีย สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้"

 

รับทํา e-learning,อีเลิร์นนิง,LMS,Moodle

 

บริการออกแบบและผลิตสื่อการสอน E-LEARNING
ที่ได้มาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไมว่าจะเป็นกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์กลุ่มสาระ ฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระ ฯ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ ฯ อื่นๆ โดยใช้หลักการออกแบบสื่อการสอน และทีมงานทีมากด้วยประสบการณ์และผ่านการพัฒนาวิชาต่าง ๆ มากมาย ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา ได้ตามคำสั่งและความต้องการของครูอาจารย์

บริการออกแบบและผลิตสื่ออินเตอร์แอคทีฟ
ทั้งสื่อการสอน ที่เรียกว่า CAI (Computer Assisted Instruction), Interactive Boardที่ใช้ในการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการ หรือกิจกรรม ตามงานอีเว้นท์ต่าง ๆInteractive Media สื่อภายในพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ้งทางทีมงานสามารถ ออกแบบและผลิตให้ใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ PC และ Android tablet

บริการออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชั่น
ทั้งภาพยนต์แอนิเมชั่น ซึ่งใช้ตัวละครในการผูกโยงเรื่องเพื่ออธิบาย ขยายความ แสดงหรือนำเสนอความรู้ และภาาพเคลื่อนไหวแอนิเมชั่น ซึ่งเป็นลักษณะของการสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อการแสดงให้เห็นกระบวนการ วิธีการขั้นตอนของการเคลื่อน ไหวหรือเคลื่อนที่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้แจ่มชัดมากขึ้น โดยทางทีมงานสามารถออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชั่นเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการออกมาได้ทุกสาขาวิชา

บริการออกแบบและผลิตเกม
ปัจจุบันมีการสร้างเกมเพื่อการศึกษามากขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะของการนำเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียน นำเข้าไปแทรกในเกมต่างๆ แล้วให้ผู้เรียนได้เล่นเกมโดยความรู้หรือเนื้อหานั้นจะส่งผ่านไปยังผู้เรียนได้ จนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้ในที่สุด เนื่องจากเกมช่วยกระตุ้นให้ผู้เล่นสนใจและอยากเรียนรู้ โดยทางทีมงานสามารถออกแบบและผลิตเกมเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสาขาวิชา ได้ตามคำสั่งและความต้องการของครูอาจารย์

บริการถ่ายวิดีโอ
ทั้งงานด้านถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ อัดภาพ ถ่ายทำรายการ ถ่ายในงานอีเว้นท์ต่าง ๆรวมถึงวิดีโอพรีเซนต์หน่วยงานองค์กร โดยช่างผู้ชำนาญงาน พร้อมอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทำ ซึ่งทางทีมงานให้บริการอย่างพิถีพิถัน และปราณีตในทุกขั้นตอนการผลิตผลงาน สร้างสรรค์ มีคุณภาพ

บริการพากษ์เสียงประกอบ
บริการลงเสียงบรรยาย พากษ์เสียง (Voice) ประกอบสื่อมัลติมีเดีย สื่อการสอน(E-learning), สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI), หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book), รวมถึงสื่อที่ใช้ในงานพรีเซนเทชั่นอื่น ๆ โดยทีมงานพากษ์เสียงคุณภาพ

บริการจัดทำเว็บไซต์
เริ่มตั้งแต่จัดทำเว็บไซต์ เขียนเว็บไซต์ ให้ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนงานบริการหลังการขาย บำรุงรักษาซอลฟ์แวร์ ดูแลอัพเดทเนื้อหาของเว็บไซต์ ปรับปรุงเว็บไซด์ ทั้งเว็บไซต์ส่วนบุคคลและเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทางทีมงานก็สามารถจัดทำให้ได้ตามความต้องการ

รับทำสื่อการสอน E-learning Design
 1.CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 2.WBI เว็บช่วยสอน
 3.CMS ระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์
 4.LMS ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์